Mango fruit

Mango is a yellow skin fruit having a soft yellow flesh inside. Young green Mango flesh…